آرشیو برای: "دی 1395, 09"

مناسبت روز

شادیم که راه حق ازماجدانیست* چون کوفه تمام دین مانیست* درفتنه دوباره کربلاگشت ولی* این باردگرامام حق تنهانیست* بیشتر »

عکس

عکس مذهبی

شعر (عمر)

هنگام سپیده دم خروس سحری  دانی که چرا همی کند نوحه گری؟ یعنی که نمودند در آیینه صبح  کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری! بیشتر »

شعر(تاثیرهمنشینی)

گلی خوشبوی درحمام روزی  رسیداز دست محبوبی به دستم بدوگفتم که مشکی یاعبیری؟ که ازبوی دلاویز تو مستم بگفتا من گلی ناچیز بودم ولیکن مدتی باگل نشستم کمال همنشین برمن اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم. بیشتر »