موضوع: "بدون موضوع"

حدیث

قال باقر(ع):خداوندبه وسیله تقوابنده راحفظ میکندازآنچه که عقلش به ان نمیرسدوکوردلی ونادانی اورابرطرف میسازد.

 

 

 

اشتراک گذاری این مطلب!

حدیث روز

قال باقر(ع):خداوندبه وسیله تقوابنده راحفظ میکندازآنچه که عقلش به ان نمیرسدوکوردلی ونادانی اورابرطرف میسازد.

اشتراک گذاری این مطلب!
 
مهمان امام