حدیث

????  @kalamolla ???? 
امام على عليه السلام
????«أفضَلُ الغِنى ما صِينَ بِهِ العِرضُ»
????«برترين توانگرى، آن است كه آبرو با آنْ حفظ گردد»
❣غرر الحكم، ح3038؛ الگوي مصرف از نگاه قرآن و حديث، ص100
???? 

اشتراک گذاری این مطلب!

دلنوشته

•???????? 

    ─┅─═ঊঈ????ঊঈ═─┅─

???? گاهی …
????چه دلگرفته میشوی از “خدا”

????گاهی از حکمتش ناراضی

????و گاهی شاکر و خوشحال

????گاهی …

????مشکوک و گاهی مجذوب عدالتش 

????گاهی …

????بسیار نزدیک و گاه بیشمار دور

????خدا  همان ” خداست “

????ای کاش ما اینقدر

????گاهی به گاهی نمیشدیم
روزتون خدایی…✨

اشتراک گذاری این مطلب!

حدیث روز

اشتراک گذاری این مطلب!

فراموشی

┄┅═══✼☀✼═══┅┄

◄ #فــــــــــــرامــوشے
✍«یکے از بیماری‌های روانے که دروغگو بدان
گرفتار مے‌شود “فراموشے” است.»
????امام صادق(ع) مے‌فرماید:
●☜از چیزهایےکه خدا به #زیان دروغگویان
کمک کرده، فراموشے است.
????اصول کافے: ج۲، ص۳۴۱

 
????????????

اشتراک گذاری این مطلب!

خدایا

#خدايا 

.

از تو ايمانى ميخواهم كه دلم با آن همراه باشد،????

و باوري مى جويم كه بدانم هرگز چيزى به من نميرسد، جز آنچه تو برايم نوشتى????

مرا از زندگى به آنچه نصيبم كردي خشنود ساز.❤️

اشتراک گذاری این مطلب!