آرشیو برای: "آذر 1395"

حدیث

قال باقر(ع):خداوندبه وسیله تقوابنده راحفظ میکندازآنچه که عقلش به ان نمیرسدوکوردلی ونادانی اورابرطرف میسازد.       بیشتر »

حدیث روز

قال باقر(ع):خداوندبه وسیله تقوابنده راحفظ میکندازآنچه که عقلش به ان نمیرسدوکوردلی ونادانی اورابرطرف میسازد. بیشتر »

سخن علما

آیت الله العظمی بهجت(قدس سره):هیچ ذکری بالاترومهمترازعزم پیوسته وهمیشگی برترک گناه نیست،یعنی تصمیم داشته باشیداگرخداوندصدسال هم به شماعمرداد،حتی یک گناه نکنید،همچنان که اگرصدسال عمرکنید،حاضرنخواهیدشدیک بارته استکانی زهربنوشید. حقیقت وواقع گناه هم،زهروسم… بیشتر »

متن اصلی

شخصیت چیست؟ برای کلمه ی (شخصیت)که درصحبتهای روزانه خودآنهارازیاداستعمال میکنیم تعبیرهای مختلفی وجودداردمعنای معمولی آن عبارت است از انچه که یک شخص درزمان سابق بوده،درحال است وانچه درآینده خواهدبودولکن درفن روانشناسی عبارت است ازکلیه چیزهایی که وجودفردی… بیشتر »

متن اصلی

نقش تقوادررشدشخصیت انسان این حقیقت مسلم است که مشکلات وناراحتیها وناکامیهای روحی درجهان،بخصوص درجهان غرب دراثرزندگانی ماشینی روبه زایدگذارده است،آمارهای موجودبازگوی این حقیقت میباشد ونیزمطالعه درحالات گناهکاران وحتی اعتراف آنان درپاره یی اوقات این حقیقت… بیشتر »

متن اصلی

چکیده یکی ازمشکلات مهم درجهان ماشینی امروز،بخصوص درجهان غرب،عدم کنترل عوامل انحراف وفقدان راهنمایان فرهنگی وسقوط شخصیت والای انسانی است ازاین رونقش شخصیتها وتکامل آنها وجلوگیری ازانحراف روحی اهمیت خودرایافته وبه عنوان درمان اصلی برای اصلاح… بیشتر »

متن اصلی

  ازآنچهدراطراف تقواگفته شدتااندازه ای میتوان معناوحقیقت تقواراازنظراسلام دانست.شهیدمطهری می گوید:تقوای دینی والهی یعنی اینکه انسان خودراازنظردین واصولی که دین درزندگی معین کرده"خطاوگناه وپلیدی وزشتی شناخته شده،حفظ وصیانت کندومرتکب انهانشود،چیزی که هست… بیشتر »

حدیث

ازآنچهدراطراف تقواگفته شدتااندازه ای میتوان معناوحقیقت تقواراازنظراسلام دانست.شهیدمطهری می گوید:تقوای دینی والهی یعنی اینکه انسان خودراازنظردین واصولی که دین درزندگی معین کرده"خطاوگناه وپلیدی وزشتی شناخته شده،حفظ وصیانت کندومرتکب انهانشود،چیزی که هست… بیشتر »
 
مسابقه وبلاگ نویسی حمایت از کالای ایرانی